V spolupráci so slovenskými režisérkami a režisérmi sme nakrútili päť krátkych dokumentárnych filmov podporujúcich boj proti nenávisti, rasizmu a intolerancii. Videli ich návštevníci podujatí Voices Live a naši priatelia na sociálnych sieťach. Využitie možno nájdu aj vo formálnom (hodiny občianskej náuky, literatúry, dejepisu či etickej výchovy) či neformálnom vzdelávaní (projekty neziskových organizácií). Pri každom filme uvádzame niekoľko návrhov na otázky do diskusie.

Mariana Kováčová

Mariana Kováčová sa 25 rokov venuje problematike týraných, zneužívaných detí a žien. Je riaditeľkou Centra Slniečko a iniciátorkou vzniku krízových centier pre obete domáceho násilia. Vo filme hovorí o rozdiele medzi konfliktom a násilím, svojich pracovných aktivitách a dosiahnutých výsledkoch.


Aký je rozdiel medzi konfliktom a násilím? Čo prežívajú obete domáceho násilia a ako sa prejavujú navonok? Stretli ste sa s prípadom týrania vo svojom okolí? Zasiahli by ste? Ako? Na koho by ste sa obrátili, na aké číslo zavolali? Môže spoločnosť pomôcť obetiam týrania? Čím? Súhlasili by ste so zriadením krízového centra v blízkosti vášho domova?

Lucia

Luciu Satinskú zaujíma Bratislava a jej viacjazyčnosť. Okrem rodnej slovenčiny výborne ovláda nemčinu, angličtinu, češtinu, maďarčinu a ako jazykovedkyňa sa zaoberá nápismi vo verejnom priestore. Všíma si a analyzuje rozličné nápisy, objavuje prepojenia a súvislosti. S kamarátkami a kamarátmi ju baví vytvárať a prehlbovať slovensko – maďarské priateľstvá.


Aký je rozdiel medzi lokálpatriotizmom a nacionalizmom? Je spolužitie väčšinového národa a menšín na Slovensku dobré? Mali by mať národnostné menšiny na Slovensku svoje vysoké školy? Prečo? Uvedomili ste si na sebe niekedy predsudok a čo vám pomohlo ho prekonať? Viete, aký je rozdiel medzi predsudkom a názorom? Čím sa riadite vy?

Quo vadis, Ingrid?

Ingrid Kosová je zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času Quo Vadis pre deti zo znevýhodneného prostredia. Nadšená princípmi pedagogiky Marie Montessori aj ona verí, že budúcnosť je v deťoch, ktoré ku svojmu šťastiu a spokojnosti potrebujú pri poznávaní a objavovaní robiť konkrétne činnosti, ktoré rešpektujú ich vlastnú vnútornú potrebu vyvíjať sa.


Ako sa vám najlepšie učí – čítaním, počúvaním alebo zážitkom? Líši sa to pri jednotlivých predmetoch? Aké princípy vzdelávania Marie Montessori poznáte? Čo považujeme za štandardné a čo za alternatívne vzdelávanie a výchovu? Čo môžeme získať zo stretnutia s ľuďmi zo znevýhodneného prostredia?

Nepočujúca väčšina

Ak má človek priestor rásť a rodičia sa mu venujú, tak ukáže ľuďom talent, ktorý nie je možné neprijať. Pali Šarina má 22 rokov a od narodenia nepočuje. Robo Šarina je o osem rokov starší, počujúci a venuje sa tlmočeniu do posunkového jazyka. Bratia podnikajú v projekte Deaf Kebab, sieti predajní rýchleho občerstvenia zamestnávajúcej ľudí so sluchovým znevýhodnením.


V čom to majú ťažšie ľudia so sluchovým postihnutím? Čo a ako im môže pomôcť prekážky prekonať? Nemôže prílišná snaha rodičov vždy a všade pomáhať svojim deťom ublížiť? Čo je bezbariérový prístup? Je bezbariérovosť rovnaká pre rôzne druhy znevýhodnenia? Je pre deti so znevýhodnením vhodnejšia špecializovaná alebo integrovaná škola? A čo pre ostatných žiakov?

Ja a Q / I and Q

Romana Schlesinger je výkonná riaditeľka združenia Queer Leaders Forum a manažérka projektu Q centrum. Romana spolu s QLF pracuje na uskutočnení vízie spoločnosti, v ktorej sexuálna orientácia a rodová identita nie sú dôvodmi na rozdeľovanie, stigmatizáciu, segregáciu a diskrimináciu ľudí.


Chápeme na Slovensku, že ľudia s neheterosexuálnou sexuálnou orientáciou sú bežnou súčasťou spoločnosti? V čom to majú ťažšie? Čo si myslíte o registrovaných partnerstvách? Vnímate rozdiel medzi registrovanými partnerstvami a manželstvami homosexuálov? S akými predsudkami voči ľuďom s inou sexuálnou orientáciou sa najčastejšie stretávate? Poznáte organizácie, ktoré sa tejto téme venujú?

Krátke filmy vznikli v rámci projektu Voices podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. Ďakujeme.